Primena zakona o privatnom obezbeđenju

Zakon o privatnom obezbeđenju donet je pre dve godine, a njegova potpuna primena počinje 1. januara 2017. godine . Svrha ovog teksta je upoznavanje svih onih  koji po bilo kom osnovu koriste usluge privatnog obezbeđenja kako bi nesmetano nastavili da koriste sisteme za tehničko obezbeđenje i izbegle drakonske kazne za nepridržavanje slova Zakona .
43508_20160114_084836485
Od 1. januara 2017. godine počinje sa primenom Zakon o privatnom obezbeđenju i detektivskoj delatnosti, koji sa sobom nosi obavezno licenciranje radnika koji rade na poslovima obezbeđenja, kao i preduzeća i preduzetnika koji se bave ovom delatnošću. Pre nego što zaduže uniforme i stanu na ulaz neke ustanove, radnici firmi koje se bave obezbeđenjem moraće na kratko u školske klupe na obuku za dobijanje licence, koju izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova , dok će “tehničari” , na koje ćemo se fokusirati u ovom postu , morati da završe obuku i polože jednu od tri licence koje takođe izdaje Ministarstvo unutrašnji poslova RS . Najveće izmene pogodiće firme koje imaju samostalnu zaštitarsku ( portirsku ) službu , koja po slovu Zakona praktično prestaje sa radom 01.01.2017. godine !!!

Idemo redom
Zakon o privatnom obezbeđenju – prećišćen tekst sa izmenama možete preuzeti OVDE

Samozaštitarska delatnost do sada je bila jedan od najslabije plaćenih poslova na tržištu pri čemu je zaposleni obično bio penzioner ili lice pred penzijom a preuzimali su veliku odgovornost, moralnu i materijalnu, pri čuvanju poverene imovine i  istovremeno bili i obavezni da čuvaju imovinu i vrše poslove bezbednosti i protivpožarne zaštite , zalivaju travnjake , čiste krug , magacine , hale i ostale objekte , hrane čuvarske pse i ko zna kakve ostale poslove . Ovaj oblik zapošljavanja definitivno odlazi u istoriju , a ubuduće će se odvijati ili kroz Zakonom definisan oblik organizovanja samozaštitarske službe ili angažovanjem pravnih lica ovlašćenih za obavljanje navedenih poslova  .


Prema Zakonu , samozaštitarska delatnost definisana je članom 45 :
8. Samozaštitna delatnost
Član 45.
Pravna lica i preduzetnici, radi organizovanja samozaštitne delatnosti, odnosno radi zaštite svoje imovine, poslovanja, objekata, prostora i lica u njima i organizovanja svoje unutrašnje (redarske) službe obezbeđenja za održavanje reda mogu dobiti jednu ili više licenci, koje se u skladu sa ovim zakonom izdaju za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, ako:
1) imaju organizovanu plansku, organizacionu i kontrolnu funkciju poslova samozaštitne delatnosti;
2) je obavljanje tih poslova predviđeno unutrašnjim aktom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, sa opisom radnih mesta;
3) imaju akt o detaljima izgleda uniforme i znaka;
4) odgovorno lice, nadležno za poslove unutrašnje službe obezbeđenja, ispunjava uslove iz člana 10. stav 1. tačka 4) ovog zakona;
5) službenici obezbeđenja imaju licencu iz člana 11. tačka 2) ovog zakona;
6) poslove obezbeđenja vrše sa oružjem i ispunjavaju uslove iz ovog zakona koji se
odnose na oružje.
Na postupak i način izdavanja licence, iz stava 1. ovog člana, kao i na način vršenja poslova privatnog obezbeđenja, ako ovim zakonom nije drugačije uređeno, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona kojima se odgovarajuća pitanja uređuju za pravna i fizička lica koja poslove privatnog obezbeđenja obavljaju za korisnike usluga.
Unutrašnje službe obezbeđenja ne mogu pružati usluge obezbeđenja drugima .


Što se tiče primene sredstava tehničke zaštite definisanih u Članu 30. Zakona :
Upotrebom tehničkih sredstava i uređaja za obezbeđenje lica, imovine i poslovanja smatraju se usluge koje se pružaju primenom pojedinačnih ili funkcionalno povezanih perimetarskih mera, uređaja i sistema za: protivprovalnu i protivprepadnu zaštitu, zaštitu od požara, video-obezbeđenje, kontrolu pristupa, socijalne alarme, satelitsko praćenje vozila (GPS), elektrohemijsku zaštitu vrednosti, mehaničku zaštitu i zaštitu podataka.
stvari stoje vrlo jasno
i Zakonom je precizno definisano ko , kada , kako i pod kojim uslovima može da koristi navedena sredstva .
Ostali detalji primene Zakona definisani su Pravilnikom o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava “Službeni glasnik RS”, broj 19 od 20. februara 2015 ( sajt MUP RS – pregledno uređena verzija KONTROL ) , u kome se tačno deifinišu svi koraci u po kojima će se počev od 01.01.2017.godine vršiti navedena delatnost. Koristimo priliku da napomeneno da do izvedene instalacija i projekti neće  , za sada , imati obavezu kompletiranja pravilnikom predviđene dokumentacije , pa time i preporučujemo da sve započete ili planirane poslove na sistemima tehničke zaštite okončate što pre , a najkasnije do 31.12.2016.. godine .


Osim definisanja načina upotreba sredstava tehničke zaštite definisana su i drakonske kaznene odredbe , koje u najkraćem izgledaju ovako :

Kaznene odredbe Zakona:

Član 76.
Novčanom kaznom od 100,00,00 do 1.000.000,00 din. kazniće se za prekršaj pravno lice za privatno obezbeđenje ( davalac usluga tehničke zaštite -prim.aut ):

 1. a) ako vrši poslove privatnog obezbeđenja, a nema zaključen pisani ugovor sa pravnim ili fizičkim licem kome pruža usluge
 2. b) ako u roku od osam dana od dana nastale promene, ne dostavi obaveštenje o zaključenom ugovoru, aneksu ugovora ili o raskidu ugovora nadležnoj PU
 3. c) ako pri vršenju poslova zaštite objekta ili prostora koji se koriste za javnu upotrebu koriste uređaje za snimanje slike, a na vidljivom mestu ne istakne obaveštenje da je objekat ili prostor zaštićen video obezbeđenjem ili ako ne arhivira snimke ili arhivirane snimke, na zahtev, ne stavi na uvid ovlašćenom policijskom službeniku
 4. d) ako, suprotno propisima ili, u skladu sa zakonom, ugovorenim uslovima podatke sa arhiviranih snimaka ne koristi u svrhu za koju su prikupljeni ili ako ih ustupi trećim licima ili javno objavi.

Član 80.
Novčanom kaznom od 100.000,00 do 1.000.000,00 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja:

  1. a) ako koristi usluge privatnog obezbeđenja, a nema zaključen pisani ugovor sa pravnim ili fizičkim licem koje je angažovalo da mu pruža te usluge
  2. b) ako za vršenje poslova privatnog obezbeđenja angažuje pravno lice ili preduzetnika ili fizičko lice koje nemaju licencu
  3. c) za radnje iz ovog člana kazniće se za prekršaje i fizičko lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 dinara.

Čl.81
Novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja:

 1. a) ako ne prihvati da se na vidljivom mestu istakne obaveštenje da je objekat ili prostor, koji se koriste za javnu upotrebu, zaštićen video obezbeđenjem i ako arhivirane snimke ne čuva najmanje 30 dana ili ih, na zahtev, ne stavi na uvid ovlašćenom policijskom službeniku
 2. b) ako ne osigura održavanje i servisiranje tehničkih sredstava u skladu sa ovim zakonom i ugovorom

Za radnje iz Čl.81, kazniće se I fizičko lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.Za radnje iz Čl.81, kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu i odgovorno lice kod preduzetnika koji koriste usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 dinara, uz kumulativno izricanje zaštitne mere zabranom obavljanja poslova, odnosno vršenja delatnosti u trajanju od tri meseca od jedne godine.