Informacioni sistemi

Informaciono – telekomunikacioni sistemi
– servisiranje , održavanje , rekonstrukcija i proširenje postojećih računarsko telekomunikacionih mreža , sistema i opreme
– servisiranje računarske opreme
– održavanje informacionih sistema
– zamena starih serverskih OS novim file server sistemima na bazi LINUX-a
– isporuka , montaža i podešavanje sistema za BACKUP podataka
– implementacija lokalnih MAIL serverskih rešenja poslednje generacije
– planiranje , instalacija , konfigurisanje i upravljanje sistemima antivirusne zaštite