Usluge daljinske podrške …

Usled ukazane potrebe za ubrzanjem a samim time i smanjenjem cene  usluga daljinske podrške, tokom 2015.  godine izvršili smo kupovinu licenciranog paketa za daljinsku podršku Teamviewer Business 10 , a početkom 2016. godinu unapredili smo postojeći paket nadgradnjom licencnog  Business paketa na verziju Business11 / 3 devices .

TW B11 - KONTROL

Imajući u vidu da je nabavka licencnog paketa bila prilično velika investicija  neophodna radi legalizacije sredstva za rad te da je nadgradnjom licence za verziju B11/3D došlo do podizanja nivoa raspoloživih usluga kao i vremenskog raspona raspoloživog za redovne , vanredne i hitne intervencije,  istovremeno se pojavila i potreba za revidiranjem načina pružanja usluga daljinske podrške , obzirom da veliki broj korisnika shvata ili smatra da je nabavka paketa naša obaveza a pružanje usluga naša dužnost , kada god se korisniku ukaže potreba za istom .

Za pružanje usluga daljinskog održavanja  , osim nabavke softverskog alata za pružanje usluga , nabavljena je i sledeća računarsko-telekomunikaciona oprema koja se sastoji od :

  • radna stanica Intel® i7 sa Teamviewer licencom
  • prenosni računar HP ElliteBook 2540P Intel® i7 + 6h extended batery pack za rad sa terena sa Teamviewer licencom
  • prenosni računar DELL Inspirion N5110 Intel® i7  sa Teamviewer licencom
  • dva VDSL linka 20/2 sa statičkom IP adresom
  • 5Gb 3G postpaid mobile Access Point Telekom Srbija
  • 5Gb 3G postpaid mobile Access Point VIP Srbija
  • ostala računarsko-telekomunikaciona oprema i infrastruktura koja omogućava neometan rad u režimu 24/7 .

Da bi se izbegle dalje nedoumice i nejasnoće , odlučili smo da kompletno redefinišemo naše i Vaše obaveze i prava po pitanju pružanja usluga daljinske podrške i one će , u skladu sa promenom poslovne politike ,  biti definisane na sledeći način :

1.Besplatne usluge

Besplatne usluge tehničke podrške putem paketa Teamviewer ostvarivaće korisnici naših usluga , po sledećem :

1.1 kupci računarske opreme u garantnom periodu za:
– udaljenu dijagnostiku isporučene opreme
– udaljena dijagostika korisničkih programa isporučenih i instaliranih sa naše strane

1.2 kupci aktivne mrežne opreme u garantom periodu za :
– udaljenu dijagnostiku isporučene opreme (ukoliko ugrađena oprema podržava navedeno)
– udaljena dijagostika korisničkih programa isporučenih i instaliranih sa naše strane

1.3 kupci opreme za tehničku zaštitu (sistemi alarmnog i video obezbeđenja ) :
– udaljenu dijagnostiku isporučene opreme (ukoliko ugrađena oprema podržava navedeno)
– udaljena dijagostika korisničkih programa isporučenih i instaliranih sa naše strane a za vreme trajanja garantnog roka .

2.Usluge koje podležu naplati

U ovu kategoriju usluga ulaze SVE PRETHODNO NEPOMENUTE usluge iz svih mogućih a nepomenutih kategorija . Obzirom na složenost i širok dijapazon usluga koje podležu naplati , tehničkim sredstvima kojima raspolaže paket daljinske administracije Teamviewer odlučili smo se da se usluge daljinske podrške grubo podele na dve grupe usluga :

2.1. usluge inicirane i ODOBRENE od strane korisnika
2.2. usluge zahtevane od strane korisnika , BEZ PRISUSTVA KORISNIKA

3. Ugovor o daljinskog održavanju = zakup prava na prioritetnu intervenciju

Bez obzira na tip plaćene usluge , pravno lice koje zahteva usluge daljinske administracije / podrške  MORA  da ima zaključen Ugovor o daljinskom održavanju  , u kome se vrlo precizno definiše:
– tip tražene usluga – sa ili bez prisustva korisnika
– vrstu i  tip računara koji podležu prijemu usluga daljinske podrške
VREMENSKI PERIOD u kome se prioritetno pruža tražena usluga
VREME reakcije od prijema poziva do početka intervencije po zahtevu
– finansijski iznos zakupa prava na usluge daljinske administracije/podrške na mesečnom nivou .

Ugovor sa korisnikom sklapa se na neodređeno vreme i daje korisniku pravo da zatraži uslugu daljinske podrške u  vremenskom okviru koji je definisan Ugovorom , da uslugu dobije PRIORITETNO , u roku definisanom u Ugovoru i po ugovorenim cenama .

Korisnik usluga daljinskog održavanja osim sticanja prava da zahteva prioritetnu uslugu potpisivanjem Ugovora stiče pravo i na besplatnu telefonsku podršku ili konsultacije u ugovorenom periodu , vezane za delatnosti koji se bavimo .

4. Tarifiranje usluga po Ugovoru o daljinskom održavanju

Korisnik usluga daljinskog održavanja svoje finansijske obaveze izvršava plaćanjem računa , koji se dostavlja najkasnije do 10-og dana u tekućem mesecu , za prethodni mesec . Račun za usluge sadrži sledeće stavke :
– fiksan mesečni iznos paušala za zakup prava na prioritetnu intervenciju , po Ugovoru
– listu odlaznih sesija sa opisom svih sesija u prethodnom mesecu
tw.log

Cenovnike sa cenama intervencija i zakupa prava na prioritetn intervencije možete pogledati OVDE .
Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije  .